Regulamin

SPIS TREŚCI

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Agcar.pl dostępnego pod adresem http://www.agcar.pl i dotyczy polskiej wersji językowej.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego Agcar.pl jest "AG AUTO POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chałupkach, ul. Raciborska 83, 47-460 Chałupki, NIP: 548-21-31-506, REGON: 072181445, o kapitale zakładowym wynoszącym 11 000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029883, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: agcar@agcar.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: 032 / 419 32 79 w dni robocze w godz 09.00-16.00. Adres do korespondencji: ul. Raciborska 83, 47-460 CHAŁUPKI.

§. 2 DEFENICJE

1. Usługodawca, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Agcar.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
2. Usługobiorca, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca – Usługobiorca, Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.),
4. Konsument – Usługobiorca, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep – Sklep Internetowy Agcar.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.agcar.pl.
6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
8. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Usługobiorcy po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Agcar.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Agcar.pl.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
3. Zamówienia, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.
4. Usługobiorca, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.
5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

§. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca powinien posiadać:
  a) rzeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  b) Włączoną obsługę Java Script,
  c) Aktywny adres e-mail.
2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu Agcar.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Usługobiorcę warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Usługobiorcę telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w agcar.pl/pl/cookies.
3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Usługobiorca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

§. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
2. Usługobiorca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych.
3. Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

   • a. Imię i nazwisko,
   • b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
   • c. Numer telefonu.
   5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

   6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

   • a. Firmę,
   • b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   • c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
   • d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
   • e. Numer telefonu.
   7. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Usługobiorcy i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

   8. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

   9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

   10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

   11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

   • a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
   • b. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   • c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
   • d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,
   • e. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
   • f. Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
   • g. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
   12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

   13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

   14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

   15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Agcar.pl.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Agcar.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Usługobiorcą zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Usługobiorcą niezarejestrowanym. Usługobiorca niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

   • a. podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 6 oraz
   • b. potwierdzić zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu.
   4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

   5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-11. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego

   6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17,00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia można składać również e-mailem na adres: agcar@agcar.pl. Zamówienia można składać także telefonicznie: 032 / 419 32 79. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9:00-16:00 w Dni robocze.

   7. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Kupującego. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

   8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 Dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

   • a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
   • b. dodania ich do koszyka,
   • c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
   • d. zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
   • e. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Usługobiorca niezarejestrowany.
   • f. kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”,
   • ;g. potwierdzenie zamówienia odpowiedzą na wysłany e-mail.
   9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

   • a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
   • b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
   • c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.
   10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności, jak brak dostępności zamówionych towarów.

   11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 3 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

   12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Agauto.sk podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są przed skompletowaniem i złożeniem zamówienia.

   13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

   14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 14 pkt g.

   15. Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stornach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Kupujących, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.

   16. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu - paragon, a na życzenie Kupującego fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę VAT Kupujący powinien podać numer NIP w trakcie składania zamówienia. Bez podania NIP przy składaniu zamówienia nie będzie możliwe późniejsze wystawienie faktury VAT.

   17. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 Dni roboczych. W przypadku płatności przelewem termin zaczyna biec od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego a w przypadku zapłaty przy odbiorze termin zaczyna biec od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

   18. Jeżeli Kupujący, przed wysłaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, że towar może dotrzeć do niego z opóźnieniem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji.

§. 7. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza, i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

   • a. wiadomością e-mail, na adres agcar@agcar.pl
   • b. w formie pisemnej, na adres: AG AUTO Polska Sp. z o.o., Raciborska 83, 47-460 Chałupki.
   3. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

   4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

   • a. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
   • b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru) oraz
   • c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
   5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:

   • a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • e. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • h. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie niż 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu wyżej wymienionym terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

   7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

   8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   9. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

   10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
   12. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w § 7. stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Agcar.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
4. Usługobiorcy nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§. 9. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

   • a. przelewem na rachunek bankowy – w terminie …. dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
   • b. przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar;
   • c. przy odbiorze osobistym w siedzibie Usługodawcy – zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu odbioru.
   2. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.


3. Dane do przelewu: AG AUTO POLSKA Sp.z o.o., ul. Raciborska 83, 43-400 Chałupki, Alior Bank s.a.: 19 2490 0005 0000 4530 7388 4446

   4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. /ul>

    5. W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, w siedzibie firmy AUTO POLSKA Sp.z o.o., ul. Raciborska 83, 43-400 Chałupki.

  §. 10. REKLAMACJE

  1. upującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
  2. głoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

    • a. Imię i nazwisko,
    • b. numer zamówienia,
    • c. opis wady towaru,
    • d. datę zakupu.
    3. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:

    • a. Imię i nazwisko,
    • b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
    • c. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Usługobiorcy.
    4. Zastosowanie się do ust. 2 lub 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

    5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: agcar@agcar.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 032 / 419 32 79

    6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

  §. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci np. mediacji lub pośrednictwa miejskiego/powiatowego rzecznika praw konsumenta.
  3. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
  4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

AG AUTO POLSKA Sp. z o.o AG AUTO LOGO agcar@agcar.pl 548-21-31-506
Bogumińska 7 47-460 CHAŁUPKI Polska
032 / 419 32 79